Palliatieve Zorg - Module - 15 Maanden - Post-bachelor  thumbnail

Palliatieve Zorg - Module - 15 Maanden - Post-bachelor

Published Apr 18, 24
7 min read

Doorgaans wordt tegelijkertijd afgezien van het kunstmatig toedienen van voeding en vocht, omdat dat geen zin meer heeft en zelfs gevaarlijk kan zijn bij gesedeerde patiënten. hulpmiddelen palliatieve zorg. In Nederland zijn twee belangrijke rapporten verschenen, die een einde moeten maken aan die discussie en aan de vele onduidelijkheden rond palliatieve sedatie, door duidelijke richtlijnen te formuleren:de ’Signalering Ethiek en Gezondheid 2004’ van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid van de Gezondheidsraad

Deze richtlijnen liggen in de lijn van de interne richtlijnen die in ons land in de meeste ziekenhuizen en door de meeste palliatieve diensten worden gehanteerd - palliatieve zorg Sint-Niklaas. In wat volgt vatten we de voornaamste elementen uit de KNMG-Richtlijn samen. hulpmiddelen palliatieve zorg. Uitgangspunt is dat palliatieve sedatie een vorm van normaal medisch handelen isHet verlagen van het bewustzijn is het middel om dat doel te bereiken (hulpmiddelen palliatieve zorg). Er wordt niet gesproken van palliatieve sedatie, indien:benzodiazepines primair worden ingezet, in daartoe gebruikelijke doseringen als slaapmiddel of als anxiolyticum om slapeloosheid en/of angst te verminderen;sedatie een onbedoelde bijwerking is van medicamenten (bijvoorbeeld bewustzijnsverlaging ten gevolge van pijnbestrijding door middel van morfine)

Er zijn geen aanwijzingen dat palliatieve sedatie die volgens de regels van de kunst wordt toegepast het leven bekort. Aan het gebruik van een adequate dosering benzodiazepinen gaat een patiënt niet dood (hulpmiddelen palliatieve zorg). Artsen die zeggen dat zij 'uitdrukkelijk levensbeëindiging beoogden' toen zij benzodiazepinen gaven, wisten blijkbaar niet dat zij voor dat doel het verkeerde middel gebruikten

Huisarts Palliatieve Zorg

Dit betekent dat palliatieve sedatie en euthanasie duidelijk van elkaar moeten worden onderscheiden. Palliatieve sedatie is de eerste keus als de patiënt niet langer wil lijden, maar zijn leven ook niet wil (laten) beëindigen. Palliatieve sedatie, in de definitie van de KNMG, kan nooit ingezet worden om het leven te bekorten.

Palliatieve sedatie is derhalve geen ‘slow euthanasia’.Mocht de patiënt niet langer willen leven, dan kan dat reden zijn om in gesprek te gaan over euthanasie en juist niet over sedatie - hulpmiddelen palliatieve zorg. De patiënt kan goede redenen hebben om aan euthanasie de voorkeur te geven boven palliatieve sedatie, bijvoorbeeld omdat de patiënt in de laatste dagen van zijn leven wil blijven communiceren met zijn naasten en daarom niet wil komen in een situatie van verlaagd bewustzijn of omdat de patiënt niet wil sterven in een gesedeerde toestand

Centraal in alle richtlijnen staat het bestaan van één of meer onbehandelbare ziekteverschijnselen (zogenaamde refractaire symptomen). hulpmiddelen palliatieve zorg. Een symptoom is of wordt refractair als geen van de conventionele behandelingen (voldoende snel) effectief zijn en/of deze behandelingen gepaard gaan met onaanvaardbare bijwerkingen. Volgens de KNMG mag geen palliatieve sedatie toegepast worden wanneer er geen sprake is van een refractair symptoom, maar de patiënt bv

Omgekeerd heeft de patiënt met refractaire symptomen een recht op palliatieve sedatie, precies omdat het beschouwd wordt als ‘normaal medisch handelen’. Euthanasie, en meer in het algemeen levensbeëindiging, wordt niet gezien als normaal medisch handelen; er kan dan ook niet gesproken worden van een recht op euthanasie. In verschillende studies zijn bij 16-52% van de terminale kankerpatiënten in de laatste dagen voor het overlijden refractaire symptomen geconstateerd.

Palliatieve Zorg Thuis - Begeleiding En Ondersteuning

De meest genoemde redenen voor terminale sedatie in Nederland in 2008 waren kortademigheid (25%), pijn (16%) en fysieke uitputting (15%) onrust (38%) - hulpmiddelen palliatieve zorg. Minder frequent werden ook niet-fysieke symptomen als beslissend beschouwd: existentieel lijden (7%), angst (3%) en psychische uitputting (3%). Ernstige vormen van misselijkheid en braken komen ook, maar minder vaak voorheftige kortademigheid die leidt tot hevige angst) en/of van verschillende symptomen zijn, die leidt tot een voor de patiënt ondraaglijk lijden en/of onaanvaardbare situatie. hulpmiddelen palliatieve zorg - palliatieve zorg Aalst. Hierbij is de mening van de patiënt van groot belang, in het bijzonder waar het gaat om de belasting en andere bijwerkingen van een behandeling. Een behandeling kan voor de patiënt onaanvaardbaar zijn, wanneer de behandeling te belastend is en/of te weinig effect heeft binnen een redelijke termijn

Zij zijn op basis van hun observatie, meting en registratie van symptomen veelal in staat signalen met betrekking tot de wens dan wel noodzaak voor sedatie te onderbouwen. hulpmiddelen palliatieve zorg. Het overlijden moet op redelijk korte termijn, dat wil zeggen binnen één tot twee weken, worden verwacht. In die situaties kan de arts besluiten te starten met diepe sedatie tot het overlijden

Bij een langere levensverwachting zal diepe sedatie het moment van overlijden namelijk beïnvloeden, doordat de gesedeerde patiënt die geen vocht meer krijgt, door uitdroging eerder zal overlijden dan anders het geval zou zijn geweest (hulpmiddelen palliatieve zorg). Uit onderzoek in Vlaanderen blijkt dat 35,8% van de patiënten die diep en continu gesedeerd worden binnen 24 uur overlijdt en 90% procent binnen zeven dagen

Het is bij sommige van deze patiënten moeilijk in te schatten of ze in de laatste levensfase zijn. In die situaties kan kortdurende of intermitterende palliatieve sedatie worden toegepast. Kortdurende of intermitterende sedatie biedt in sommige situaties de mogelijkheid om vast te stellen of een symptoom blijvend refractair is (hulpmiddelen palliatieve zorg). De KNMG hecht zeer veel belang aan de deskundigheid van de behandelende arts, zowel wat de medische indicatie (het vaststellen van refractaire symptomen), de aard van de sedatie (tijdelijk, intermitterend of continu) en de keuze van de juiste middelen en doseringen betreft

Wat Zijn De 4 Fases Van Palliatieve Zorg?

Er dient consensus binnen het team te bestaan over de onbehandelbaarheid van het symptoom en de indicatie voor sedatie - hulpmiddelen palliatieve zorg. De arts, die verantwoordelijk is voor de behandeling, maar onvoldoende kennis heeft over palliatieve sedatie, over het behandelen van refractaire symptomen en/of onzeker is over de juistheid van de indicatie, moet de juiste deskundige consulterenToch meent de KNMP dat de raadpleging van een extern arts geen verplichting is, indien de behandelende arts over de nodige deskundigheid beschikt. Dit is een belangrijk verschil met euthanasie waarin, zowel volgens de Nederlandse als de Belgische wetgeving, steeds een extern arts moet geraadpleegd worden (in sommige gevallen 2 artsen). hulpmiddelen palliatieve zorg.Bij de beslissing om tijdelijke of intermitterende sedatie toe te passen bij een niet-terminaal patiënt, moet wel een extern deskundige, bij voorkeur door een palliatief consulent, geraadpleegd worden

Dit vergt vooral in de thuissituatie, waarin veelal sprake is van onregelmatige momenten van contact, goede afspraken tussen alle betrokkenen. hulpmiddelen palliatieve zorg. Indien de patiënt wilsbekwaam is, is haar of zijn toestemming een absolute vereiste. De opties in het geval van ernstig onbehandelbaar lijden (palliatieve sedatie, euthanasie) moeten besproken worden. Het doel van sedatie, namelijk verlichting van lijden en niet bekorting van het leven, moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn

In acute situaties kan de tijd voor overleg ontbreken, omdat de patiënt ernstig lijdt en op zeer korte termijn (minuten tot uren) zal overlijden, bijvoorbeeld in het geval van een arteriële bloeding bij hoofd/halstumoren of dreigende verstikking door een longbloeding ten gevolge van een bronchuscarcinoom. hulpmiddelen palliatieve zorg. palliatieve zorg Bornem. Voor dit soort complicaties bestaat geen behandeling en de zorg is er dan op gericht om de patiënt niet bewust te laten zijn van zijn ondraaglijke lijden

Gratis E-learning Palliatieve Zorg

Wel moet de vertegenwoordiger van de patiënt zo snel mogelijk over de beslissing en de gevolgen daarvan worden geïnformeerd. Dit is een belangrijk onderscheid met euthanasie waarbij altijd de (schriftelijke) toestemming van de patiënt vereist is. Palliatieve zorg omvat ook het geven van aandacht, ondersteuning en begeleiding aan naasten van de patiënt.

Informatie, en uitleg aan, alsmede samenwerking en evaluatie met de naasten zijn essentieel voor een goed beloop van de palliatieve sedatie en uiteindelijk een goed afscheid (hulpmiddelen palliatieve zorg). Ook het bieden van steun en begeleiding aan de naasten met het oog op het naderende overlijden van de patiënt verdient de nodige aandacht

Ook het overleg dat heeft plaatsgevonden met de patiënt en/of zijn naasten, tussen de hulpverleners onderling en met eventuele consulenten, wordt genoteerd - hulpmiddelen palliatieve zorg. Bij diepe en continue sedatie tot aan het overlijden wordt geen (kunstmatig) vocht toegediend. Bij kortdurende of intermitterende sedatie wordt vocht in beginsel wel toegediend. Het overgrote deel van de patiënten die in aanmerking komen voor palliatieve sedatie eet en drinkt nauwelijks meer op het moment dat palliatieve sedatie wordt gestart en overlijdt meestal binnen enkele dagen na het starten van de palliatieve sedatieEen infuus werkt mogelijk levensverlengend, maar daarmee is geen therapeutisch doel gediend en evenmin een palliatief doel, nadat het bewustzijn duurzaam is weggenomen. hulpmiddelen palliatieve zorg. Als de patiënt nog in staat is om zelf vocht op te nemen , moet de arts, voorafgaande aan het besluit om continu te sederen, het gevolg dat door diepe sedatie geen vocht meer kan worden ingenomen met de patiënt en de naasten bespreken

Latest Posts

Keyword

Published May 08, 24
5 min read

Werken In De Palliatieve Zorg

Published May 01, 24
7 min read

360 Graden Camera Auto Beveiliging

Published Apr 28, 24
7 min read